Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
provozovny thajských regeneračních a rekondičních služeb "Dee Dee Thai Massages"

Becuase in the event of any discrepancy between the English and Czech  General Terms and conditions version hereof, the Czech version shall prevail, we are posting and sharing here the Czech Version


1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují smluvní vztahy
mezi podnikatelem a provozovatelem provozovny služeb Thajské masérské, rekondiční a regenerační služby, adresa provozovny: V tůních 1330/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město,
Identifikační číslo provozovny: 1012435954, IČ: 71383638 Bc.Pavel Kašík, DiS.,není plátcem DPH zapsaným v živnostenském rejstříku.
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 11, podnikající
na základě živnostenského oprávnění a Živnostenského listu vydaného dne 25.10.2018 s identifikačním číslem 71383638 s provozováním živností:
• živnost vázaná od 25.10.2018
Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Adresa pro doručování:
Dee Dee Thai Massage, V tůních 1330/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město
Telefonní číslo: 603910432
Kontaktní e-mail:deedee.prague@gmail.com
(dále jen "provozovatel")
a
kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen "kupující" ), a uživatelem poskytovaných služeb
( dále jen "zákazník" ).
1.2. Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služeb služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem u odpovědné osoby.
1.3 Nákupem dárkového poukazu, telefonickým nebo osobním objednáním služby, objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
2. Zdravotní indispozice zákazníka
2.1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních jakýchkoliv potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
2.2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, apod.
2.3. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného v tomto čl. 8. VOP.

3. Objednávka termínu služeb
3.1. Zákazník provádí objednání termínu služby činěním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:
a) telefonicky
b) osobně při návštěvě provozovny Dee dee Thai massages provozovaných na adrese V tůních 1330/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město
c) přes internetové stránky provozovatele
4. Termín služby a podmínky k poskytnutí služeb
4.1. Termín služby je třeba dohodnout a rezervovat předem. Na objednávky služeb bude reagováno
v průběhu provozní doby.
4.2. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel bude připraven na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra na místo určení, kde se má objednaná služba uskutečnit, kapacitu a přípravu před službou.
4.3. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu služba uskutečnit, informujte o tom předem telefonicky a emailem, nejpozději však 25 hodin před zahájením objednané služby. (V případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile bude moci zavolá zpět na zmeškaný hovor nebo odpoví na email. ) Nepoužívejte pro toto volání skrytá čísla. Můžete napsat i sms zprávu. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
4.4. Marný příchod a neuskutečnění služby pro překážku ze strany zákazníka
Je-li provozovatel na místě sjednané závaznou objednávkou služby a zákazník neumožní uskutečnění objednané služby dle podmínek k poskytnutí služby, je to bráno za marný příchod a budou zákazníkovi účtovány položky dle platného Ceníku služeb - cena objednané služby - masáže, terapie, a to s ohledem, zda se netýkala tato později sdělená absence ze strany zákazníka vážného zdravotního stavu, závažných osobních překážek nebo poruchy dopravního prostředku, vše podpořeno právně uznatelným potvrzujícím dokladem.
4.5. Podmínky k poskytnutí služby/Pozdní příchod
Služby jsou poskytovány na základě objednávek v čase a v místě smluveném se zákazníkem. Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci klienta.
4.6 Neuskutečnění služby pro překážku ze strany provozovatele
Nedostaví-li se provozovatel bez předchozí omluvy k zákazníkovi nebo nemůže-li provozovatel objednanou službu zákazníkovi poskytnout pro nenadálé překážky - vážný zdravotní stav, závažné osobní překážky, havárii v provozovně, poruchu na zařízení, poruchu na dopravním prostředku, bude zákazníkovi nabídnut náhradní termín služby.
5. Odmítnutí masáže(služby)
Masáž(služba) může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž(službu) se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž (službu)v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž(službu) se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž(službu) v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže(služby)vyjadřuje nepřístojným způsobem, obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu (erotické a sexuální služby neposkytujeme)

6. Předčasné ukončení masáže(služby)
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže(služby) u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění nebo
b) během masáže (služby) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek neb
c) během masáže(služby) u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů nebo
d) během masáže(služby) bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu (erotické a sexuální služby neposkytujeme)
7. Prostory zákazníka
K provedení objednané služby budou prostory zákazníka budou přizpůsobeny podmínkám dle VOP 4.5.
7.1. Příchod do prostor zákazníka
7.1.1. Vstupem do prostor zákazníka vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti služeb provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.
7.1.2.Každý zákazník povinen dbát pokynů provozovatele.
7.1.3. V případě smluvené masáže nebo terapie dítěte nebo osoby, která vyžaduje pomoci druhé osoby z důvodu pohybového nebo jiného handicapu je vždy vyžadována přítomnost jedné doprovázející dospělé osoby.
7.5. Osobní věci a cennosti
7.5.1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti ( i šperky) odložené v místě poskytování služby. Provozovatel doporučuje jakékoliv cennosti (i šperky) ponechat uschované mimo místo poskytování služby už s předpokladem nutnosti jejich sundání z důvodu masáže části těla, kde by byla cennost(šperk) překážkou a stěžovala by práci maséra.
7.5.2 Před odchodem dbá zákazník na řádnou kontrolu místa, kde si vše odkládal. Zjistí-li nebo má podezření na odcizení či ztrátu odložené věci, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
7.5.3. V případě objednávky služby, poskytuje provozovatel nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort (VOP 7.6.). Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neodnesli, co jim nepatří...)
7.6. Odchod z místa služby
Provozovatel poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky služby se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.
8. Informovaný souhlas zákazníka
8.1. Zákazník je před první masáží(službou) instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž (službu) podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
8.2. Zákazník je před následnou masáží(službou) tázán na pocity, změny, které mu přinesla předchozí masáž(služba)a je tázán na aktuální zdravotní a psychický stav. Pokud se rozhodne masáž (službu) podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

9. Cena služeb a platební podmínky
9.1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doméně provozovatele nebo v tištěné podobě při službě provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny jako ceny konečné.
9.2. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději před ukončením, a to těmito způsoby:
a) V hotovosti v místě poskytnutí služby k rukám provozovatele, případně platební kartou pokud provozovatel zatím přijímá platební karty na místě.
b) Odečtením ceny služby z dárkového poukazu. Je-li hodnota dárkového poukazu vyšší než cena vybrané služby zákazníkem, peníze se nevrací. Zákazník si však může doplatit případný rozdíl objednáním následné služby.
c) Přes webové rozhraní na stránkách provozovatele při provedení závazné rezervace.
9.3. V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, další služby apod.), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno před plněním tohoto navýšení služeb.
10. Dárkové poukazy
10.1. Hodnota dárkového poukazu je uvedena na přední straně poukazu.
- Příklady nabízené hodnoty našich dárkových poukazů:
• Dárkový poukaz Dee Dee Massages na uvedenou službu
(například v hodnotě 1690 Kč v době zakoupení)
10.2. Poukaz není směnitelný za peníze a nelze ho rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
10.3. V případě reklamace, Vám u služby, u které byl uplatněn dárkový poukaz, bude vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
10.4. Délka platnosti poukazu je maximálně 12 měsíců od data zakoupení až do data vyčerpání služby.
10.5. Platnost poukazu je uvedena na přední straně, v případě zakoupení nebo vyzvednutí objednávky v provozovně, společně s razítkem a podpisem. Po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.
10.6. Poukazem lze uhradit pouze nákup služby "Dee Dee Massages".
10.7. Nákup služeb se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem provozovatele thajských regeneračních a rekondičních služeb "DEE DEE Massages".
10.8. V případě ztráty nemůže být Váš dárkový poukaz nijak nahrazen.
10.9. Pokud vlastníte dárkový poukaz, nenechávejte čerpání až na poslední chvíli. Zejména odpolední termíny jsou velmi rychle zaplněny, proto doporučujeme objednávat se min. 3-4 týdny dopředu. Na objednání po splatnosti nemusí být brán zřetel. Zjistíte-li, že nestihnete vyčerpání do splatnosti z důvodů zdravotních, zavolejte, prosím, domluvíme se na posunutí platnosti poukazu nebo za sebe můžete poslat náhradu s poukazem.
10.10. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy pro poukaz na služby. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu deedee.prague@gmail.com nebo telefonu+420 603910432. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, jako je poukázka na služby, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.
11. Ceník služeb
11.1. Ceník služeb je k nahlédnutí v místě poskytování služby thajských regeneračních a rekondičních služeb "DEE DEE Thai Massages" v provozovně a v místě prodeje doplňkové činnosti a na webovém rozhraní provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Cena může být navýšena v případě dohodnutí termínu mimo pracovní dny, to znamená o víkendech a svátcích. A to tak, že bude k ceně připočten na základě vzájemné dohody smluvní příplatek, který však nepřevýší zvyklou cenu o více než 100 % z ceny, která je stanovena v pracovní den. Všechny uvedené ceny jsou koncové, provozovatel není plátcem DPH.
11.2. Ceny jsou stanoveny aktuálně platným ceníkem.
11.3. Platba za objednané služby se provádí před absolvováním procedury, v případě dárkových poukazů, odevzdá zákazník poukaz před absolvováním procedury provozovateli. Neučiní-li tak, je služba účtována standardně dle ceníku.
11.4. Zrušení termínu masáže do 72hod. před masáží bez penalizace.
Zrušení termínu masáže (72 hod - 48 hod před masáží) - 50% z ceny zrušené masáže.
Zrušení termínu masáže méně než 48 hod. před masáží - 100% z ceny zrušené masáže.
12. Reklamace služeb
12.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.
12.2. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele nebo elektronicky na e-mail: deedee.prague@gmail.com
12.3. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
12.4. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme písemné reklamace:
- v našem sídle;
- v místě podnikání.
12.5. Doporučený postup při reklamaci:
- pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat
a) telefonicky (v případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile bude moci zavolá zpět na zmeškaný hovor.) Nepoužívejte pro toto volání skrytá čísla.
b) e-mailem
c) písemně;
12.4 Případné stížnosti vyřizujeme písemně, prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené níže.
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění (článek 1.1) Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
12.5. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
13. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
13.1. Vstupem do prostor provozovatele vyjadřuje zákazník (i návštěvník) souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele- obsluhujícího maséra.
13.2. Za děti zodpovídá rodič.
14 Závěrečná ustanovení
14.1. ZODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Prohlašuji, že nejsem ochoten nést jakoukoliv zodpovědnost za důsledky a komplikace, které by mohly zamlčením významných skutečností o Vašem aktuálním zdravotním či psychickém stavu přímo či nepřímo ohrozit bezpečnost a účinky provedené služby.
14.2. ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ SLUŽBY JE NAŠE I VAŠE PRÁVO
Máte plné právo bez vysvětlení odmítnout provedení dohodnuté služby, pokud se okolnosti setkání v provozovně nebo náš zdravotní či psychický stav podle vás ukáže nevhodný, a my s Vámi budeme i souhlasit.
Na druhou stranu si také i my si vyhrazujemei právo odmítnout Vám provedení služby, pokud splňujete některá z níže uvedených kritérií.
Obecně platí, že služby neprovádíme buďto vůbec, omezeně, nebo pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře či terapeuta v těchto případech:
• Ženám v období 2. - 1. den před nebo během menstruace. Záleží na pocitech ženy. Standardně však nemasírujeme oblasti dolů od žeber.
• Ženám v prvních 3 měsících těhotenství nikdy oblasti bederní páteře ani pánve a kyčlí. Provádíme pouze vybrané druhy masáží a terapií.
• Osobám očividně podnapilým nebo pod vlivem jiných omamných látek. Ty bez výjimky nemasírujeme nikdy.
• Osobám očividně akutně nachlazeným nebo nemocným. Ty nemasírujeme vůbec. Provádíme pouze vybrané druhy terapií.
• Osobám očividně psychicky nestabilním, rozrušeným nebo nepříčetným. Ty nemasírujeme vůbec. Provádíme pouze vybrané druhy terapií.
• Osobám s přecitlivělou kůží nebo čerstvě zhojenými ranami. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií.
• Osobám s akutními zraněními nebo dosud nezhojenými ranami. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií.
• Osobám se začínajícími křečovými žilami a viditelnými vlásečnicemi. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií.
• Osobám s křečovými žilami ve vyšších stadiích komplikovanosti. Provádíme pouze ty masáže nebo terapie, které písemně doporučí ošetřující lékař či terapeut.
• Osobám čerstvě po operaci. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře.
• Osobám s hojícími se vnitřními zraněními. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře.
• Osobám podstupujícím systematickou terapii. Provádíme pouze vybrané druhy masáží nebo terapií v souladu s průběhem rekonvalescence, a to pouze s písemným doporučením ošetřujícího lékaře nebo terapeuta.
15. Platnost a účinnost

Becuase in the event of any discrepancy between the English and Czech version hereof, the Czech version shall prevail, we are posting and sharing here the Czech Version

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

Zrušení termínu masáže do 72hod. před masáží bez penalizace.
Zrušení termínu masáže (72 hod - 48 hod před masáží) - 50% z ceny zrušené masáže.
Zrušení termínu masáže méně než 48 hod. před masáží - 100% z ceny zrušené masáže.
V případě Odmítnutí masáže(služby) - bod 5.VOB, Předčasné ukončení masáže(služby) - bod 6. VOB
zákazník zaplatí 100% z ceny masáže(služby), tj. nebude mu předplacená částka navrácena ani nabídnut náhradní termín ze strany provozovatele. Laskavě se vyvarujte i dalších pokusů navštěvy našeho studia.
Reklamace služeb viz bod 12. VOB
Odstoupení od smlouvy viz bod 14. VOB

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.01.2019 a mohou být kdykoliv upraveny bez předchozího upozornění.